Coalitieakkoord

Waardevol

De ChristenUnie wil vol overtuiging relevant zijn in de Drentse politiek. Anders gezegd: we willen waardevol zijn. Waardevol voor jou, waardevol voor de toekomst van onze kinderen, waardevol voor kwetsbare mensen hier in Drenthe, Nederland en wereldwijd. Lees hier een selectie van punten uit het coalitieakkoord waar we als ChristenUnie van zeggen: dit is waardevol voor Drenthe.

Samen met PvdA, VVD, CDA en GroenLinks hebben we in een coalitieakkoord afspraken gemaakt over tal van onderwerpen. We zijn dankbaar dat we met onze drie zetels in het Drents Parlement zoveel tastbaar verschil kunnen maken: door het sluiten van het coalitieakkoord kunnen we veel belangrijke punten verwezenlijken of op z’n minst dichterbij brengen.

Maar het was af en toe ook best ingewikkeld. Onderhandelingen is een vorm van geven en nemen. Plannen in het coalitieakkoord zijn dus ook niet altijd precies dezelfde plannen als die in ons verkiezingsprogramma staan. De afspraken in het coalitieakkoord komen voort uit de verkiezingsprogramma’s van de vijf partijen in deze coalitie en die programma’s komen op sommige punten wel overeen, maar zijn op andere punten heel verschillend.

Wat ons echter samenbindt, is dat we verantwoordelijkheid willen dragen voor onze provincie. Dat we bereid zijn lastige keuzes te maken, ook als die anders zijn dan onze eigen idealen. En dat we vinden dat het geheel aan gemaakte afspraken goed is voor Drenthe. Op veel punten brengen we onze idealen dichterbij. 

Lees daarover ook wat Bernadette van den Berg hierover schreef.

 • Vanuit de visie dat mensen centraal staan, willen we initiatieven vanuit de samenleving ruimte geven en ondersteunen. 

 • We willen dat de basisvoorzieningen voor elke inwoner op orde zijn. Voor onze inwoners willen we goed (ziekenhuis)zorg. Het convenant Dementievriendelijke Drenthe voeren we uit. 

 • De Drentse economie geeft iedereen de kans om zijn of haar talenten te ontplooien. Daarom streven we naar economische groei die duurzaam is. We geven ruimte aan sociaal ondernemerschap

 • Met de Duitslandagenda zetten we in op Duits in het onderwijs en het wegnemen van drempels en belememringen in de grensregio. 

 • We stimuleren een breed cultureel aanbod en evenementen. Daarnaast gaan we verder met onze rol in cultuureducatie en geven we ruimte aan bovenlokale talentontwikkeling. We blijven bijdragen aan een toegankelijke en toekomstbestendige bibliotheekfunctie

 • Samen met partners ontwikkelen we een visie op de toekomst van monumentale gebouwen, waaronder de ontwikkeling van een kerkenvisie

 • We spannen ons in om Drenthe veilig te houden. Daarom participeren we actief in het RIEC en werken we met gemeenten en partners aan een veilig buitengebied waar voor criminelen geen plaats is. 

 • In de ruimtelijke ordening staat ruimte bieden en richting geven centraal. Zo bieden we het hoofd aan de uitdagingen die op ons afkomen: de gevolgen van de klimaatverandering, overstappen op een duurzame energievoorziening, het bieden van een aantrekkelijk ondernemersklimaat, en het versterken van de biodiversiteit. 

 • De stad en het platteland zijn in balans. In sterke steden zijn voorziening geconcentreerd. We houden de basisvoorzieningen op peil voor een vitaal platteland.

 • We ondersteunen de ontwikkeling van sterke binnensteden met de Retailagenda en het Binnenstadsfonds. Voor heel Drenthe komt er een fonds voor het oplossen van knelpunten in stads- en dorpsvernieuwingen. Bestaande gebouwen worden hergebruikt en bestaande bedrijventerreinen worden gerevitaliseerd. 

 • We zetten in op en toekomstbestendig woningaanbod. Dat wil zeggen dat woningen duurzaam en betaalbaar zijn en dat het aanbod van woningen past bij de behoefte van onze inwoners. 

 • We zetten in op een bloeiend MKB, de basis van de Drentse economie.

 • Samen met gemeenten, onderwijs en bedrijfsleven werken we aan oplossingen op de arbeidsmarkt, waaronder een betere aansluiting tussen scholen en bedrijven. 

 • We stimuleren een zo compleet mogelijk onderwijsaanbod

 • Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. We ontwikkelen een lange termijnvisie op mobiliteit, waarin we prioritering en investeringen op een rij zetten. We stimuleren het fietsgebruik met fietssnelwegen voor woon-werkverkeer op langere afstanden. Bij OV-knooppunten worden innovatieve concepten voor stalling en huur van fietsen ontwikkeld. We stimuleren initiatieven uit de samenleving, zoals AutoMaatje. 

 • We gaan in gesprek met buurprovincies over de mogelijkheden voor de Nedersaksenlijn. De succesvolle treinverbinding tussen Emmen – Zwolle willen we uitbouwen: beter, sneller en vaker. 

 • De stimuleringsregeling voor asbestverwijdering wordt voortgezet.

 • We anticiperen op de veranderingen van het klimaat: bescherming tegen teveel water en maatregelen om droogte te kunnen opvangen. We zetten in op mitigatie en adaptatie.

 • We faciliteren de transitie naar volhoudbare landbouw (kringlooplandbouw).

 • We staan voor een ambitieuze energietransitie, die haalbaar en betaalbaar is. Het aandeel hernieuwbare energie in Drenthe is in 2030 40%, en in 2050 100%. Samen met gemeenten, inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers maken we een Regionale Energie Strategie (RES). 

 • We willen een planmatige afbouw van de gaswinning in onze provincie. Schade die is ontstaan door mijnbouwactiviteiten moet ruimhartige worden afgehandeld. 

 • De expeditie Energieneutraal Wonen zetten we voort. We steunen gebiedsinitiatieven voor zonne- en windenergie en geven ruimte aan proeftuinen en innovaties. 

 • Naast elektriciteit blijven we inzetten op andere energiebronnen zoals groen gas, warmtenetten, geothermie, en groene waterstof.

 • We benutten de kansen om van Noord-Nederland de waterstofregio van Nederland te maken.