Hoofdlijnen

Duurzame toekomst voor Drenthe

We hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Voor onszelf, en voor de toekomst van onze kinderen. Materialen willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. We moeten leren omgaan met de veranderingen van het klimaat, ook in de gebouwde omgeving. Samen met de waterschappen stellen we een klimaat-adaptatieplan op voor toekomstbestendig waterbeheer. Zo zoeken we naar maatregelen om water langer vast te houden om verdroging van grond tegen te gaan. Bij nieuwe plannen houden we rekening met goede opvang en goed beheer van water.

De ChristenUnie wil dat de komende generatie volledig is overgestapt op duurzame energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. We willen de gaswinning in Drenthe verder afbouwen. Daarvoor in de plaats moeten we verschillende soorten duurzame energiebronnen naast elkaar gebruiken. Samen met bewoners kijken we hoe en waar deze energie-opwekking kan worden gerealiseerd. Omwonenden moeten vervolgens kunnen profiteren van de voordelen.

Werk voor mensen met gouden handen

Mensen met ‘gouden handen’, zoals technici, plaatbewerkers en procestechnologen, zijn keihard nodig op de arbeidsmarkt. De ChristenUnie ziet grote meerwaarde in het praktijkonderwijs: jongeren moeten kennis en ervaring kunnen opdoen in de praktijk. We willen het bedrijfsleven en het onderwijs stimuleren dit verder te ontwikkelen, omdat juist hier veel leerlingen tot bloei komen.

Verder wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Door relevante vmbo- en mbo-opleidingen vinden studenten een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo komen jongeren tot bloei en vinden zij hun waardevolle plek in de samenleving.

Hart voor inwoners, hard tegen criminaliteit

Als inwoner van Drenthe wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart.

In Drenthe is het belangrijk dat drugsgerelateerde criminaliteit en overlast aangepakt wordt. De kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval willen we volledig vergoeden. We komen met een plan van aanpak om de verwevenheid van boven- en onderwereld te bestrijden en pakken de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit aan.

We moeten meer doen tegen het toenemende gebruik en de acceptatie van synthetische drugs. Mensen zijn te waardevol om in drugs, drank of andere vormen van verslaving zichzelf, hun vrijheid en waardigheid te verliezen.

Waardevolle regio

De ChristenUnie zet zich in voor sterke en leefbare regio’s. Juist waar we te maken hebben met krimp. Om de dorpen en kleine kernen leefbaar te houden, willen we bestaande sociale verbanden zo veel mogelijk in stand houden. Voorzieningen, zoals het dorpshuis, zijn daarvoor heel belangrijk. Ook zetten we ons voor goed bereikbare (ziekenhuis)zorg voor alle inwoners. Wij willen dat mensen op maat gesneden zorg ontvangen van warmbloedige professionals, met hart voor hun werk.

We vinden dat iedereen moet kunnen wonen in een goed en betaalbaar huis. Maar dat is helaas niet vanzelfsprekend. De woningvoorraad moet toekomstbestendig worden gemaakt, met de beschikbaarheid van de juiste woningen. Zo kunnen bestaande woningen gemoderniseerd en aangepast worden, zodat mensen ook langer thuis kunnen blijven wonen. Tegelijk zetten we in op verduurzaming. In 2040 zijn de woningen in de provincie energie-neutraal, zonder aansluiting op aardgas. Daarbij zorgen we ervoor dat alle inwoners kunnen meekomen in deze transitie.

Een goede ruimtelijke inrichting is belangrijk voor een waardevolle regio. De ChristenUnie staat voor Ruimtelijk Rentmeesterschap: we richten onze ruimte zo in dat we voor toekomstige generaties een goede leefomgeving achter laten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we het overschot aan winkelruimte moeten verminderen. Dat doen we door winkelgebieden in Drenthe meer te concentreren. De komst van weidewinkels en winkelcentra in het buitengebied staan we niet toe. We willen ook leegstaande gebouwen hergebruiken of een andere functie geven. Wanneer er wel nieuw wordt gebouwd kiezen wij voor binnenstedelijk bouwen en zo min mogelijk in het groen. 

Volhoudbare Landbouw & Natuur

De ChristenUnie ziet geen tegenstelling tussen landbouw en natuur. Wij zien een landbouw die bijdraagt aan het verbeteren van de bodem, de biodiversiteit en het klimaat. En bovenal een landbouw die zorgt voor ons eten. We stimuleren de landbouw om ‘volhoudbaar’ te worden: klimaatneutraal en circulair, zonder reststoffen, afval en schade aan het milieu. 

De ChristenUnie wil dat ook volgende generaties kunnen genieten van de natuur, Gods schepping. Daarom moeten we milieuvervuiling voorkomen en de biodiversiteit beschermen, om de natuur weer tot bloei te laten komen. Tegelijk is deze natuur de kracht van de regio en willen we ervan genieten en het kunnen beleven. Daarom moet de natuur toegankelijk gemaakt worden.

Kunst & cultuur voor een waardevolle samenleving

Cultuur geeft kleur aan onze samenleving. Professionals en amateurs werken samen aan het mooier maken van onze provincie. De ChristenUnie zet daarom in op de ondersteuning van culturele verenigingen en professionele instellingen, waaronder de musea vanwege hun cultuurhistorisch belang. 

We willen dat alle kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen. Er moet voor hen een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur zijn. Dat kan op school (cultuureducatie), maar ook buiten schooltijd moeten jongeren hun culturele talent kunnen ontwikkelen. 

Kerken zijn als religieus erfgoed beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit. We ontwikkelen een visie over de toekomst van leegstaande en monumentale kerkgebouwen. Ook stellen we extra geld beschikbaar voor het onderhoud en de herbestemming van kerkelijk erfgoed. 

Economie die bijdraagt aan de kwaliteit van leven

De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar vooral om de kwaliteit van leven. Volgens de ChristenUnie is de economie gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als mensen samenwerken, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Alle inzet is gericht op een volledig duurzame en circulaire economie. Daar hoort bij dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen sterk stimuleren.

De ChristenUnie vindt dat mensen ruimte moeten krijgen om over de grens, in Duitsland te werken. Met onze ‘Duitslandagenda’ zetten we in op grensoverschrijdend werken & leren. We spannen ons in om knelpunten in het beleid weg te nemen en stimuleren tweetalig onderwijs met Duits als tweede taal.

Voor de Drentse economie is het ontwikkelen, aantrekken en behouden van talent van hoger opgeleiden essentieel. Wij willen een beter vestigingsklimaat creëeren voor hoger opgeleiden en hoogwaardige bedrijvigheid. Daarom stimuleren we hoger onderwijsinstellingen om te groeien, zodat er in Drenthe een volwaardige, brede HBO-instelling komt. 

Investeren in mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Tegelijk mag de groeiende mobiliteit niet ten koste gaan van onze leefomgeving. Daarom moet het verkeer slimmer, schoner en zuiniger worden. 

We kiezen voor vergroening van de mobiliteit. Daarom moet het fietsgebruik sterk gestimuleerd worden en willen wij het gebruik van elektrische auto’s door inwoners bevorderen. Daarvoor moeten voldoende openbare laadpalen zijn en komt er een subsidieregeling voor de plaatsing van een privé-oplaadpunt. 

We maken een principiële keuze door te kiezen voor investeringen in openbaar vervoer, in plaats van asfalt. Het OV moet een volwaardig alternatief zijn voor eigen vervoer. Daarom gaan we voor een dekkend OV-netwerk, in het bijzonder tussen de onderwijsinstellingen in Drenthe. Investeren in goede spoorverbindingen is noodzakelijk om de bereikbaarheid en het economisch perspectief van de regio te bevorderen. We willen snellere en directe verbindingen met de Randstad. De trein van Zwolle naar Emmen moet beter, sneller en vaker rijden. Ook investeren we in de ontbrekende spoorlijn tussen Emmen – Veendam (Nedersaksenlijn).