Kieskompas

Stemwijzer Lancering Bernadette met haar dochters

Wil je weten welke politieke partij het meeste overeenkomt met jouw standpunten? Vul dan de stemwijzer in! Dit is een stemhulp die jou inzicht geeft in de onderwerpen die spelen bij deze verkiezingen voor Provinciale Staten. Ook weet je hoe de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen hierover denken. 

De StemWijzer is ontwikkeld door ProDemos en bevat ongeveer 30 stellingen. Die kun je beantwoorden met 'eens', 'oneens' of 'geen van beide'. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen de gebruiker de meeste overeenkomsten heeft. Alle politieke partijen hebben zelf toelichting gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kan je gemakkelijk bekijken wat een partij van een bepaald standpunt vindt. Ook kun je eenvoudig partijen met elkaar vergelijken. 

Doe de StemWijzer

Young Voice: stemhulp voor jongeren

Speciaal voor jongeren is er Young Voice. Hiermee vergelijken ze hun mening over 20 tot 30 stellingen met de standpunten van de politieke partijen die meedoen in Drenthe. De stellingen worden door middel van filmpjes met voor- en tegenargumenten kort toegelicht. Jongeren kiezen zelf welke thema's ze belangrijk vinden en swipen vervolgens door de stellingen heen. 

Ga naar Young Voice

Kieskompas 2023

Samen met de regionale omroepen heeft ook het Kieskompas een stemhulp ontwikkeld. Het kieskompas kunt u invullen via drenthe.kieskompas.nl 

Hieronder vindt u de positionering en onderbouwing van de ChristenUnie Drenthe op de stellingen uit het Kieskompas. 

 1. Er moeten meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied.
  Niet mee eens. De ChristenUnie wil zorgvuldig met de schaarse ruimte omgaan. Dit betekent dat we liever gebouwen hergebruiken of een andere functie geven dan dat we gaan bijbouwen. Ook kiezen we ervoor om zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen te bouwen en zo min mogelijk te bouwen in het groen.

 2. Als gemeenten onvoldoende sociale huurwoningen bouwen, moet de provincie hen dwingen dit te doen.
  Mee eens. Samen met gemeenten zet de provincie zich in voor voldoende woningen (sociale huur, middenhuur, en betaalbare koopwoningen). Zo zorgen we voldoende woningen voor iedereen. Binnen de wettelijke mogelijkheden kan de provincie gemeenten niet dwingen. Als daarvoor meer ruimte ontstaat, moet de provincie hiervan gebruik maken.

 3. De provincie moet toestaan dat mensen permanent in een recreatiewoning kunnen wonen.
  Helemaal niet mee eens. Permanente bewoning van recreatiewoningen wordt tegengegaan. De woningen en de omgeving zijn daarop niet ingericht.

 4. Drenthe moet zich inzetten voor de bouw van minstens 45.000 woningen, ook als er niet wordt geinvesteerd in nieuwe spoorverbindingen (Deltaplan van het Noorden).
  Niet mee eens. In Drenthe zelf zijn er 10.000 extra woningen nodig om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen. De provincie moet zich daarvoor inzetten. In het Deltaplan van het Noorden houden we rekening met meer woningen, omdat meer mensen hier kunnen wonen wanneer er nieuwe en verbeterde spoorverbindingen zijn.

 5. De provincie moet meebetalen zodat alle gemeenten een starterslening kunnen geven aan haar inwoners.
  Helemaal niet mee eens. De provincie wil gemeenten ondersteuning door expertise beschikbaar te stellen. Meebetalen aan een starterslening vinden wij geen provinciale taak.

 6. In Drenthe moeten gemeenten meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen waar woningen gebouwd mogen worden.
  Niet mee eens. De ChristenUnie wil zorgvuldig met de schaarse ruimte omgaan. Dat dwingt ons tot hergebruik van bestaande gebouwen of een andere functie te geven, voordat we gaan bijbouwen. Ook kiezen we ervoor om zoveel mogelijk binnenstedelijk te bouwen en zo min mogelijk in het buitengebied, waarbij we ook de groene leefomgeving in de stad willen behouden. De provincie moet hierop toezien. 

 7. De provinciale wegenbelasting moet worden verlaagd, ook al moet de provincie daardoor bezuinigen.
  Niet mee eens. We zijn niet voor het verhogen van de wegenbelasting, omdat het de belastingdruk voor inwoners verhoogd. We zijn ook niet voor verlaging, omdat we de inkomsten nodig hebben voor onze ambities in Drenthe.

 8. In Drenthe mogen nieuwe bedrijventerreinen komen, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied.
  Niet mee eens. Goede duurzame en vitale werklocaties vormen de basis van een aantrekkelijke werkomgeving. Bij nieuwbouw moet altijd gekeken worden naar de draagkracht van de lokale economie en van het gebied. We zetten daarom in op zorgvuldige ontwikkeling. De provincie investeert in revitaliseren of transformatie van oude bedrijventerreinen. De ‘verdozing’ van het landschap willen we voorkomen, door de plaatsing van grote distributiecentra te beperken.

 9. De provincie moet de komst van grote distributiecentra tegenhouden, ook als hierdoor banen verloren gaan.
  Helemaal mee eens. De ‘verdozing’ van het landschap willen we voorkomen door de plaatsing van grote distributiecentra te beperken.

 10. Er moeten meer windmolens in de provincie Drenthe komen.
  Neutraal. We geven uitvoering aan de Regionale Energie Strategie om 3,45 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in Drenthe. Daarvan is 1,123 TWh opwek door windmolens voorzien, waarvan het grootste gedeelte als is gebouwd of gepland. Op dit moment hoeven we die ambitie niet te verhogen.

 11. Om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken, mogen zonnepanelen ook op weilanden worden geplaatst.
  Niet mee eens. We geven uitvoering aan de Regionale Energie Strategie om 3,45 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in Drenthe. Daarvan is 1,249 TWh opwek door zonnepanelen voorzien, waarvan het grootste gedeelte als is gebouwd of gepland. Op dit moment hoeven we die ambitie niet te verhogen. Bij plaatsing gaat de voorkeur naar lege daken en/of lege gebieden langs infrastructuur. Als er geen andere mogelijkheden zijn, kunnen we weilanden gebruiken.

 12. Alle woningen moeten zo snel mogelijk aardgasvrij zijn, ook als de provincie daaraan moet meebetalen.
  Helemaal mee eens. De provincie stimuleert aardgasloos en energieneutraal nieuwbouw van woningen. Bij bestaande bouw stimuleert de provincie grootschalige warmtetransitie.

 13. De provincie moet meebetalen aan plannen van inwoners om duurzame energie op te wekken.
  Helemaal mee eens. De provincie stimuleert zonnepanelen op daken of aan gevels van woningen. Ook lokale coöperaties krijgen ondersteuning van de provincie.

 14. De meest milieuvervuilende bedrijven moeten weg uit Drenthe, ook al gaat dat ten koste van werkgelegenheid.
  Niet mee eens. Bestaande bedrijven willen we niet wegjagen uit Drenthe. De provincie moet hen ondersteunen om hun schadelijke uitstoot te verminderen en mee te bewegen in de omslag naar een circulaire economie. Handhaving op milieunormen past daarbij.

 15. Om de uitstoot van stikstof te verminderen mag de provincie boeren gedwongen uitkopen.
  Niet mee eens. Voor stikstofreductie werkt vrijwillige en ruimhartige opkoop sneller. Het is belangrijk om met elkaar te kijken naar wat nodig is, maar ook naar wat mogelijk is. Elk gebied vraagt namelijk om een andere insteek. Die keuzes maken we samen met gemeenten, inwoners en bedrijven.

 16. Om boeren te beschermen moet de provincie zich verzetten tegen het landelijke stikstofbeleid.
  Niet mee eens. Van álle sectoren vragen we om hun stikstofuitstoot met 50% te verminderen. Ook boeren moeten een bijdrage leveren.

 17. Om nationaal park Dwingelderveld te beschermen, mag recreatie daar worden beperkt.
  Mee eens. We willen voorkomen dat recreatie een te zware druk legt op de natuur: de beleving van de natuur is ondergeschikt aan de bescherming ervan. De natuur heeft bescherming nodig om goed te kunnen ontwikkelen.

 18. Om de natuur te beschermen moet het waterpeil omhoog, ook als boeren daar last van hebben.
  Mee eens. Onderbemaling kent een grens. Een hoger waterpeil is in veel gebieden noodzakelijke om aan de klimaat- en veiligheidsdoelstellingen te kunnen voldoen.
 19. De provincie moet meer geld uitgeven aan kunst en cultuur.
  Mee eensDe ChristenUnie vindt het belangrijk dat er een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is. Cultuureducatie, muziekonderwijs, culturele broedplaatsen en culturele podia moet de provincie stimuleren. Het aanbod van musea (Drents museum, Koloniën van Weldadigheid, Hunebedcentrum en Kamp Westerbork) moeten we behouden. De provincie moet zich ook inzetten voor de bescherming, restauratie en/of herbestemming van monumentale gebouwen. 

 20. De provincie moet strengere regels opstellen om de bollen- en lelieteelt in Drenthe te beperken.
  Neutraal. De provincie moet verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om regels te stellen in het kader van volksgezondheid, milieu en landschapsgebruik.

 21. In Drenthe is geen ruimte voor de wolf.
  Niet mee eens. De wolf is na lange tijd weer terug in Drenthe, maar de provincie ziet er inmiddels wel heel anders uit. Ook zijn we niet meer gewend aan leven met de wolf. Daar begint volgens ons de inzet van de provincie: duidelijke informatie over hoe we in Drenthe met de wolf leren omgaan. Tegelijk moet beheer mogelijk zijn, vooral op plaatsen waar andere functies worden verstoord (zoals begrazing van de heide door schapen). 

 22. De provincie Drenthe moet zich verzetten tegen de komst van extra asielzoekerscentra.
  Helemaal niet mee eens. Vluchtelingen en asielzoekers hebben recht op goede en passende opvang. Ook in Drenthe.

 23. De provincie moet meer geld uitgeven om mensen met een afstand op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.
  Helemaal mee eens. Wij vinden dat de economie om meer moet draaien dan alleen geld verdienen. Zo kunnen bedrijven kunnen ook bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Dat noemen wij sociaal ondernemen en willen we verder stimuleren. Social return (waarbij een ondernemer niet alleen een hoge winst wil behalen, maar ook wat terug doet voor de samenleving) wordt een essentieel onderdeel bij alle inkopen van de provincie.

 24. De provincie moet meer geld uitgeven aan culturele activiteiten die Drentse identiteit uitdragen en minder aan grote culturele instellingen.
  Neutraal. Dit sluit elkaar niet uit. De grote culturele instellingen zijn dragers van de Drentse identiteit.

 25. De provincie moet extra geld investeren om internationale bedrijven aan te trekken. 
  Mee eens. De provincie moet investeren in innovatie voor een bloeiende economie. Dat moet bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen in Drenthe. Daarbij willen we met name investeren in een innovatief MKB, vooral de bedrijven die al in Drenthe zijn. 

 26. De provincie moet meebetalen aan de bouw van het nieuwe stadion voor FC Emmen.
  Niet mee eens. We zijn kritisch op het bekostigen van voorzieningen voor professionele sporten waar veel geld in omgaat (Bijvoorbeeld de Formule 1 of Eredivisie voetbal met grote transfersommen). Daarbij maken we onderscheid tussen de kosten die evengoed met privaat geld kunnen worden bekostigd en niet-economische kosten. Denk hierbij aan kosten die gemaakt worden om de veiligheid van de omgeving en bezoekers te kunnen garanderen.

 27. De provincie moet meer ruimte maken voor fietsers, ook als auto's dan minder goed kunnen doorrijden.
  Mee eens. We willen dat er meer gefietst wordt, ook als vervanging voor het openbaar vervoer of de auto. Daarom moet de provincie investeren in de uitbreiding van fietssnelwegen (doorfietsroutes) die aantrekkelijk zijn voor woon-werkverkeer. 

 28. De provincie moet extra geld investeren in het openbaar vervoer, ook al is er dan minder geld voor het autoverkeer.
  Helemaal mee eens. De ChristenUnie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren ten opzichte van het privévervoer. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat het openbaar vervoer voor iedereen betaalbaar moet zijn.

 29. De provincie moet ervoor zorgen dat naar kleine dorpen vaker een bus rijdt, ook al moet de provinciale wegenbelasting daarvoor omhoog.
  Neutraal. Het openbaar vervoer moet voor zoveel mogelijk reizigers een toegankelijk alternatief zijn voor eigen vervoer. Daarom moeten we investeren in het hoofdnet van ov-lijnen. Voor het fijnmaziger netwerk zet de provincie in op flexibel en vraaggestuurd vervoer. Zo moet ook in dunbevolkte gebieden een goed vervoersaanbod zijn. We zijn zeer terughoudend als het gaat om het verhogen van de provinciale belasting. 

 30. De provincie moet investeren in een treinverbinding tussen Groningen en Twente, ook al gaat er dan minder geld naar wegen voor autoverkeer.
  Helemaal mee eens. De ChristenUnie wil het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren ten opzichte van het privévervoer. We willen investeren in de Nedersaksenlijn: de spoorverbinding tussen Groningen en Twente, via Emmen.

 31. De N34 moet verdubbeld worden, ook als dat ten koste gaat van natuur.
  Niet mee eens. De provincie gaat terughoudend om met de aanleg van nieuwe wegen. De ChristenUnie richt haar beperkte provinciale middelen op beheer en onderhoud van bestaande autowegen en op duurzamere vormen van vervoer. Een uitzondering is de aanleg van nieuwe wegen bij grootschalige nieuwe bouwlocaties. 

 32. De maximumsnelheid op de N34 moet worden verlaagd van 100 naar 80 km per uur
.
  Niet mee eens. De N34 is een stroomweg waar 100 km/u gereden mag worden.

 33. Groningen Airport Eelde moet worden gesloten.
  Niet mee eens. Groningen Airport Eelde is een belangrijke voorziening voor het Noorden. Onder andere voor het faciliteren van de traumahelikopter, van orgaan- en donorvluchten, en als nationale lesluchthaven. Ook levert het een bijdrage aan het vestigingsklimaat van Noord-Nederland. Tegelijk is verduurzaming van de luchtvaart noodzakelijk.