Stikstof: een nieuwe balans

Drentsche Aa.jpg
Roy.jpg
Door Roy Pruisscher op 21 april 2021 om 11:44

Stikstof: een nieuwe balans

Vandaag is in de Statenvergadering het Koersdocument ‘Drentse aanpak stikstof’ besproken en vastgesteld. Hiermee zetten we een belangrijke stap in de aanpak van het stikstof-probleem in onze provincie. 

Nieuwe balans
Als ChristenUnie zien we een grote opgave om te zoeken naar een nieuwe balans. Dat kun je zien als een weegschaal met in de ene schaal ‘veerkrachtige natuur’ en in de andere schaal ‘menselijke activiteiten’. We kunnen zien dat die schalen niet in balans zijn: de staat van de natuur is slecht.

Grafiek Natuur Drenthe.jpg

In het staafdiagram is te zien dat er veel verschil zit tussen de natuurgebieden in Drenthe. Ook is duidelijk dat maar een paar gebieden aan de doelstelling kunnen voldoen als we op dezelfde manier verder gaan. De doelstelling is dat in 2025 40%, in 2030 50%, en in 2035 74% van de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (kdw, = hoeveelheid stikstof) moet zijn gebracht.

We hebben in Drenthe dus een enorme opgave. We moeten de balans weer in evenwicht brengen. We moeten werken aan een nieuwe situatie waarin ons menselijk handelen gedragen kan worden door de natuur.

Richting geven & ruimte bieden
Als overheid moeten we een duidelijke richting aangeven: een veerkrachtige natuur, en de vermindering van stikstofuitstoot en -depositie. Volgens ons gaat het daarbij om een ingrijpende omslag. Naar een toekomstgerichte landbouw, een klimaat- en energietransitie, het belang van biodiversiteit en waterkwaliteit, de omslag naar een circulaire economie.

Daarbij hoort ook de vraag hoe we onszelf kunnen beperken. Welke stappen kunnen we terugzetten, waarvan kunnen we afzien? We moeten niet alleen stoppen met het exploiteren van de aarde, maar haar ook weer laten opleven.

Vervolgens moeten we als overheid ook ruimte bieden aan de samenleving om dit waar te maken. Niet door op detailniveau allerlei regeltjes te maken en af te dwingen. Maar door te stimuleren dat de samenleving zelf met stappen komt om te werken aan deze transities. Door vertrouwen te hebben in de samenleving.

Gebiedsgerichte aanpak
In Drenthe doen we dit door een gebiedsgerichte aanpak. Rondom de natuurgebieden wordt met alle betrokkenen goed overlegd en samengewerkt. Daar wordt bepaald hoe het gebied er voor staat en welke maatregelen nodig zijn om de natuur te doen bloeien.

De opgave in Drenthe is groot. Maar de nadrukkelijke keuze voor natuurherstel is nodig, om de balans weer in evenwicht te brengen. Voor een waardevol Drenthe.

Bijlagen

Deel dit bericht