Resultaten

In de bestuursperiode 2015 – 2019 is de ChristenUnie onderdeel van de coalitie. Naast het werk van Tjisse Stelpstra in het college van Gedeputeerde Staten, heeft ook de Statenfractie zich ingezet voor een waardevol Drenthe.

Hieronder vindt u een selectie van onze resultaten.

 • 
De ChristenUnie heeft constant aandacht gehad voor zorg en het op de agenda van de provincie gezet. Of het nu gaat om ziekenhuiszorg, jeugdzorg én ouderenzorg. Ondanks het feit dat het niet formeel tot haar taken behoort, speelt de provincie een belangrijke rol in het leven van mensen.


 • Werkgelegenheid, onder andere de gevangenis in Veenhuizen en de rechtbank in Assen. 
Hoewel dit een onderwerp is dat alle partijen aanspreekt, ligt de slagkracht van de ChristenUnie in de korte lijnen met de Tweede Kamerfractie in Den Haag, en daarmee op de invloed op de regering.
De meerwaarde van de CU ligt ook in de benadering van het onderwerp: we beschouwen werk niet alleen vaan economisch belang, maar als onderdeel van de sociale structuur. 


 • Veiligheid. 
Met name als het gaat om het onder de aandacht brengen van de problematiek rond drugsafval. 
De CU heeft het thema ‘ondermijning’ op de provinciale agenda gezet.


 • Bij de gasproblematiek hebben we in het bijzonder aandacht voor de mensen in het gebied.We hebben ons ingezet voor een eerlijke schade-afhandeling, voor Langelo, Emmen en Zuidlaren.


 • We hebben ons hard gemaakt voor een dekkend netwerk van Openbaar Vervoer
. Met name door de aandacht voor flexibel vervoer, en andere innovatieve manieren van openbaar vervoer. Specifiek voor de spoorverbinding Emmen – Stadskanaal: met een CU-motie hebben de Staten uitgesproken voor deze spoorverbinding te willen lobbyen in Den Haag en Brussel.


 • Dit is de eerste periode dat serieus werk is gemaakt van (en is nagedacht over) de Energietransitie.


 • 
De CU heeft zich altijd ingezet voor bescherming van het MKB, ook door het tegenhouden van een FOC bij Assen. Met de ontwikkeling van het Binnenstadsfonds en het Sloopfonds beschermen we onze binnensteden.

 • We hebben bijzondere aandacht gevraagd voor de integriteit en transparantie van het bestuur, waaronder een goede financiële huishouding van de provincie.


 • Op initiatief van de CU is de Duitslandagenda opgesteld
, die het werken over de grens bevorderd.

 • Aangedrongen op de beschikbaarheid van voldoende oplaadpalen voor elektrische auto's, om het elektrisch rijden te stimuleren.
 • Beginnen met de aanleg van de fietssnelweg tussen Assen – Groningen
.

 • Met de Investeringsagenda
 hebben we zoveel mogelijk financiële middelen van de provincie (ijskastreserve) ingezet voor de samenleving. 


 • 
Een motie van de ChristenUnie heeft geleid tot een aanpak van asbestdaken in Drenthe.


 • Door herhaalde aandacht van de CU voor het langer thuis blijven wonen, is er een provinciaal programma opgezet ‘Lang zult u wonen’.