Standpunten

Shortlist standpunten ChristenUnie Drenthe

1. Het provinciaal bestuur moet beter communiceren met burgers. Burgers moeten helder en in begrijpelijk Nederlands antwoord krijgen op hun vragen en verzoeken. Daarmee wordt bevorderd dat de politiek weer relevant wordt en dat burgers er zich meer bij betrokken gaan voelen.

2. Drenthe heeft in vergelijking met veel andere provincies nog een grote verscheidenheid aan waardevolle natuurgebieden en cultuurlandschappen, die ecologisch van groot belang zijn. Wij willen die behouden en waar mogelijk verder uitbreiden en ontwikkelen.

3. De Jeugdzorg is voor alle hulpvragers snel en drempelloos toegankelijk.

4. Er moet extra aandacht zijn voor de huisvesting en zorgverlening voor ouderen.

5. De opwarming van de aarde en de toenemende CO2 uitstoot hebben grote gevolgen voor het leefmilieu. Dus streven naar beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen en de introductie van alternatieve energievormen.

6. Binnen de provincie Drenthe moet een commissie ontwikkelingsplanologie in het leven worden geroepen.

7. Het revitaliseren (opknappen) van bestaande bedrijventerreinen heeft sterk de voorkeur boven het aanleggen van nieuwe.

8. Met behoud van een eigen culturele identiteit moeten de drie noordelijke provincies als het om hun economische ontwikkeling gaat nauw blijven samenwerken.

9. Behoud van het culturele erfgoed verdient aandacht want kennis van onze geschiedenis geeft zicht op de toekomst.

10. Bibliotheken moeten zich verder ontwikkelen tot ontmoetingsplaatsen van mensen rondom de informatie in velerlei vorm.

11. Er moet gezocht worden naar oplossingen voor die recreatiebedrijven die door Europese en rijksregelgeving in de verdrukking dreigen te komen.

12. De provincie moet landbouwers stimuleren bij het zoeken naar innovatieve projecten en multifunctionele oplossingen.