Algemeen CU

Kenmerkend ChristenUnie

Binnen de ChristenUnie is er altijd ruimte voor mensen die hun geloof een stem willen geven en hun aandacht geven aan wat écht telt. Er zijn een aantal zaken waaraan de ChristenUnie-mensen mag herkennen, die kenmerkend zijn. Hiervan mag je uitgaan als je CU'ers tegenkomt en ons ook op aanspreken. Zo willen we als politieke partij integer en transparant zijn.

Voor alle politieke en bestuurlijke functionarissen van de ChristenUnie geldt dat zij de grondslag van de partij van harte moeten en kunnen onderschrijven. Deze luidt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

ChristenUnie bestuursleden zijn herkenbare navolgers van Christus in de politiek. Zij onderschrijven de beginselverklaring van de ChristenUnie waarin de politieke visie voor de lange termijn is vastgelegd. De meest korte samenvatting van deze verklaring staat aan het begin:

Een goed leven is een leven in verbondenheid, dat is het grondmotief van de ChristenUnie. Dien de samenleving, deel de vrijheid, bescherm het leven, vanuit dit appèl wil zij politiek bedrijven. En op dat appèl wil zij ook zelf aanspreekbaar zijn.

Een vertegenwoordiger van de ChristenUnie is daarom herkenbaar aan:

Een dienstbare en respectvolle houding
De grondhouding van elke kandidaat die een politieke of bestuurlijke functie wil bekleden moet zijn dat hij van harte bereid is om in een dienende functie werkzaam te zijn, dat wil zeggen om God, de naaste en de samenleving te dienen. Concreet betekent dit: niet het eigen belang voorop en niet willen heersen, maar nederigheid, willen samenwerken, respecteren van de waardigheid en rechten van alle inwoners.

Authenticiteit en integriteit
De politiek lijkt onder steeds grotere invloed te staan van media, hypes en opiniepeilingen. Een ChristenUnie-politicus en bestuurslid blijft daarin zichzelf en houdt vast aan de Bijbel, het verkiezingsprogramma en duidelijke waarden en normen. Hij of zij is eerlijk, ook over gemaakte fouten.

Integer handelen betekent doen wat je zegt en zeggen wat je doet. Niet alleen strikt de regels volgen, maar in relatie tot mensen en middelen een betrouwbaar, transparant christen zijn, een mens uit één stuk. Vertrouwen wekken door sociale en ethische normen te handhaven, ook als het spannend wordt.

Bereidheid om te leren
We zoeken geen schapen met vijf poten. Belangrijk is dat een kandidaat de bereidheid en inzet toont om te leren en zich te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk da de genoemde eigenschappen in diverse profielen zoveel mogelijk in potentie aanwezig zijn.