RES: schone energie voor Drenthe

Zonnepark zandwinplas Tynaarlo.jpeg
Roy.jpg
Door Roy Pruisscher op 3 juni 2021 om 15:00

RES: schone energie voor Drenthe

Het Drents Parlement heeft de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Dit is de Drentse bijdrage aan de realisatie van het Klimaatakkoord. Dat is volgens ons een goede stap. Want we willen goed rentmeester zijn: de aarde niet uitputten met onze energiebehoefte en haar met onze uitstoot niet schaden. 

Het is de Drentse ambitie om 3,45 TWh aan hernieuwbare energie op te wekken in 2030. Daarmee kunnen we de uitstoot van 3 Megaton CO2-uitstoot vermijden.

1_TWh

Deze ambitie is in goed overleg vastgesteld. Want in de RES werkt de provincie samen met alle Drentse gemeenten en vier waterschappen. Daarnaast zijn een aantal belangrijke partners betrokken, zoals de Natuur- en Milieufederatie en LTO Noord.

Maatschappelijke betrokkenheid
Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat ook inwoners kunnen meepraten en meebeslissen over de energietransitie. Dat is nu al gebeurd, maar kan in de toekomst nog veel beter. De mogelijkheid voor inwoners om financieel deel te nemen of op een andere manier profijt te hebben vinden we belangrijk. Lokaal eigendom is daarin de grootste mogelijkheid: om als lokale omgeving mede-eigenaar te worden.

Het is belangrijk dat er een gelijk speelveld is. Tussen initiatiefnemers en inwoners zit soms een groot verschil of een afstand. Dat kan worden opgelost door een onafhankelijke procesbegeleider. De overheid moet blijven staan voor dat gelijk speelveld.

We staan voor de uitdaging om de volle breedte van de samenleving te betrekken, waaronder nadrukkelijk ook jongeren. Zij willen ook graag meepraten omdat het over hun toekomst gaat. Daarom heb ik een motie ingediend om de stem van Drentse jongeren aan tafel te krijgen. Het parlement heeft die motie aangenomen!

Zorgvuldig ruimtegebruik
Onze provincie staat bekend om haar mooie natuur. Daar moeten we zuinig op zijn. Tegelijk willen we werken aan de realisatie van de RES, dat ruimte gaat vragen. Om deze twee in balans te houden hebben we daarover afspraken gemaakt.

We zoeken zoveel mogelijk ruimte binnen de bebouwde omgeving. Bij grote landprojecten zoeken we naar combinaties en meervoudig ruimtegebruik. We houden vast aan de Drentse kernkwaliteiten, zoals cultuurhistorische elementen (de Drentse essen bijvoorbeeld). Er wordt gelet op de effecten op biodiversiteit en bodemkwaliteit. De installaties voor het opwekken van elektriciteit zijn tijdelijk en worden weer verwijderd.

Volgende stappen
Met de RES 1.0 zijn we er nog niet. Er volgen nog stappen om de ambitie uit te werken, waaronder de gevolgen op de ruimtelijke impact.

Voor ons is belangrijk dat we ook kijken naar de opzet van de RES-regio. Die bestaat uit provincie, de Drentse gemeenten en waterschappen. Veel van de uitvoering willen we zo dicht mogelijk bij de inwoners beleggen: bij de gemeenten. Maar dat betekent in onze ogen niet dat de provincie geen rol heeft. We willen opnieuw met elkaar verkennen waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook die motie is aangenomen.

Zo hebben we een eerste stap gezet. Dat proberen we als ChristenUnie te doen als goed rentmeester. Voor een waardevol Drenthe.

RES 2050 WEB

Labels: ,