De ChristenUnie wil perspectief voor boer én natuur

Natuur in Drenthe

De ChristenUnie wil perspectief voor boer én natuur

De vrijdag door het kabinet gepresenteerde Stikstofbrieven zijn als een grote schok binnengekomen bij veel inwoners van Drenthe. Het zorgt voor veel onzekerheid bij die gezinnen en gemeenschappen die in en rond het boerenbedrijf wonen en leven, maar ook bij andere inwoners; blijft Drenthe nog wel Drenthe? 

En toch is deze onzekerheid niet van vrijdag, letterlijk. Want als provincie werken we al aan natuurherstel en aan een gebiedsgerichte aanpak van stikstof. We werken aan een nieuwe balans tussen menselijke activiteiten en dat wat de schepping aankan. En dat betekent dat er wat moet veranderen in ons gebruik van de ruimte. We hebben de afgelopen decennia als samenleving teveel gekeken naar de korte termijn, efficiëntie, economische groei.
 
De ChristenUnie Drenthe zet daarbij in op een duurzaam perspectief voor boer én natuur. We willen dat eerlijk gekeken wordt naar alle sectoren  - verkeer, industrie, lucht- en scheepvaart, etc -  en we blijven nadruk leggen op de menselijke maat. Dat kunnen we niet alleen. We vragen het kabinet al een tijd om duidelijkheid. De brieven van minister Van der Wal bieden helaas niet de duidelijkheid die we zo hard nodig hebben.
 
We hopen dat de gesprekken die het college van Gedeputeerde Staten hierover heeft met het Kabinet daaraan bijdragen, zodat Drenthe de mooie provincie blijft die ze is. 
 
Meer lezen?
Q&A website landelijke ChristenUnie: 
Gebiedsverkenningen Drenthe: