Drents Programma Landelijk Gebied

P1050641
Gerben.jpg
Door Gerben Brandsema op 28 juni 2023 om 14:05

Drents Programma Landelijk Gebied

De provincie heeft een omvangrijke en complexe opdracht op z’n bord om de urgente opgaven met betrekking tot natuur, water, landbouw, bodem en leefbaarheid vorm en inhoud te geven. Een complexe puzzel voor de ambtenaren die hard werken aan het Drents Programma Landelijk Gebied, wat ik hier ook graag gezegd wil hebben.

Het werkt niet mee dat er op belangrijke punten tot op heden geen duidelijkheid is gekomen vanuit het Rijk. We weten nog niet hoe we PAS-melders kunnen helpen, het landbouwakkoord is geklapt, en de discussie over 2030/2035 loopt nog, om een paar voorbeelden te noemen. Ook de deadline van 1 juli, op het moment dat er recent verkiezingen zijn geweest, maakt het proces niet makkelijker. 

Het DPLG ligt nu voor, en wat nu naar Den Haag opgestuurd wordt baart ons om verschillende redenen zorgen. De reacties op het DPLG lezend is het plan op onderdelen aangepast. De uitgangspunten zijn niet uitgewerkt en er wordt geen financiële claim bij het Rijk neergelegd. Stond dit tot voorkort wel in de stukken, en kunnen deze onderdelen door een nieuw college snel van de plank gehaald worden om opnieuw, mogelijk aangepast, in het plan te schuiven?
Er worden nu geen financiële middelen gevraagd bij het Rijk. Lopen we hiermee risico op het niet ontvangen of te weinig ontvangen om onze plannen, die nog verder concreet gemaakt moeten worden, uit te kunnen voeren?

Ook het opsturen in plaats van indienen, zoals het college zijn woorden kiest, roept bij de ChristenUnie vragen op. Betekent dit iets voor de manier waarop deze plannen beoordeeld gaan worden?

We missen in het stuk ook een heldere beschrijving van het vervolgproces. Dit plan wordt beoordeeld door de Ecologische Autoriteit. Als ik het goed begrijp krijgen we in oktober de uitslag hiervan. Deze uitkomst wordt verwerkt in de plannen en daarmee worden de gebiedsprocessen opgestart, is onze indruk. 1 April volgend jaar moet het uiteindelijke programma opgeleverd worden. Als deze grote lijn klopt, dan vraagt mijn fractie zich af of deze doorlooptijd realistisch is. Voorziet het college nog knelpunten en hoe zien ze het vervolgproces voor zich?

Voorzitter, we zijn één van de laatste provincies die een Programma Landelijk Gebied oplevert, en één van de weinige zonder financiële onderbouwing. De ChristenUnie vraagt zich af of we met deze keuze niet een té afwachtende houding aannemen. Hadden we niet meer zelf de regie kunnen pakken, vanuit eigen visie en ambities? De handen uit de mouwen op de onderdelen waar geen grote politieke spanning op staat.

De ChristenUnie vindt het een verstandige keuze van het college om sociaaleconomisch perspectief en landbouw integraal mee te laten wegen.

Er staat veel te gebeuren, tegelijk is er nog veel onzekerheid bij mensen die door de opgaven geraakt worden. De ChristenUnie vindt dat we moeten voorkomen dat het een puur technocratische opgave wordt. We moeten in dit complexe dossier oog houden voor de mens. Ik wil het college meegeven hier ook in het uiteindelijke DPLG expliciet aandacht voor te hebben en uit te werken hoe daar mee wordt omgegaan.